Фондация „Лалета“, вписана в Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК 206420746, със седалище и адрес на управление в с. Хайредин общ. Хайредин, обл. Враца, ПК 3357, ул. Минзухар 12, представлявано от изпълнителния директор Цветомила Михайлова; e-mail: info@laleta.eu, интернет страница: https://laleta.eu/, наричано по-нататък „ФОНДАЦИЯТА“.

ФОНДАЦИЯТА развива дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2, ал. 1 и чл. 37 от ЗЮЛНЦ. ФОНДАЦИЯТА цели запазване на българското езиково богатство и културно наследство, изследване на българския естествен език и подпомагането на неговото пълноценно функциониране като средство за общуване във всички социални слоеве, разпространение на българските диалекти и езикова култура сред младежите по иновативни и нестандартни начини и други.

За да постигне своята мисия ФОНДАЦИЯТА подкрепя: Насърчаването, обучаването и подпомагането на деца, младежи, възрастни и лица в неравностойно положение с интереси в сферата на науката и в частност в сферата на природните науки, информационните технологии и математиката (вкл. т.нар. STEM), филологията и др. като им съдейства за получаването на нови знания и развитието на нови умения, спомага професионалното квалифициране или преквалифициране в тези сфери, вкл. с цел социално-икономическа интеграция на уязвими групи;

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави – членки на ЕС.

ФОНДАЦИЯТА в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика има за цел да Ви запознае с начина, по който събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с получаването на услуги и информация чрез нашия уеб сайт и чрез други средства и канали за комуникация и кореспонденция като електронна поща, нашата Фейсбук и  Инстаграм страници, по телефон.  

I. Цели, средства за постигането на същите и обхват на Политиката за защита на лични данни

 1. ФОНДАЦИЯТА отчита неприкосновеността на личността и предприема необходимите мерки за защита срещу неправомерно обработване на лични данни на физически лица с настоящата политика. В съответствие с действащото европейско и национално законодателство и добрите практики, ФОНДАЦИЯТА прилага изискваните организационни и технически мерки за защита на лични данни. 
 2. ФОНДАЦИЯТА с настоящата Политика за защита на личните данни цели да информира заинтересованите лица за целите на обработка на лични данни, основанията за обработването им, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп, коригиране, заличаване и възражение, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. 
 3. Тази политика е приложима за всички проекти на фондацията.
 4. Целите на фондацията са:
 5. Цели, свързани с култура и традиции и с българския език, неговото изследване и популяризиране:
 1. Запазване на българското езиково богатство и културно наследство;
 2. Изследване на българския естествен език и подпомагането на неговото пълноценно функциониране като средство за общуване във всички социални слоеве; 
 3. Разпространение на българските диалекти и езикова култура сред младежите по иновативни и нестандартни начини;
 4. Стимулиране развитието и познаването на различните етнотрадиции в малките градове и села с цел развиване на туристическа и културна дейност;
 5. Организиране на културни мероприятия и дейности във връзка със запазването и развитието на етнолингвистичното богатство, както и културата и традициите сред възрастните, младежите, децата и хората в неравностойно положение;
 6. Насърчаване на млади и възрастни от малки населени места, във връзка с разпространение на местните диалекти;
 7. Трансфер на знания за реализиране на достижения, свързани с популяризирането на културното наследство;
 8. Провеждане на дейности, свързани с проучването на диалекта на възрастни хора;
 9. Опознаване на българските културни ценности и дейности по тяхното проучване от млади и възрастни в малки населени места;
 10. Развитие и споделяне на традиции, известни на жители в малки населени места.;
 11. Цялостно развитие и популяризиране на културата и традициите, културния живот, културните ценности, материалното и нематериалното културно наследство в страната и чужбина, вкл. осигуряване на достъп до култура на лица от различни уязвими групи и в необлагодетелствани райони, както и осъществяване на мултикултурен диалог, сближаване на хора от различни култури, етноси, религии и др.
 1. Цели, свързани с провеждане на обучения и образование:
 1. Насърчаване, обучаване и подпомагане на деца, младежи, възрастни и лица в неравностойно положение с интереси в сферата на науката и в частност в сферата на природните науки, информационните технологии и математиката (вкл. т.нар. STEM), филологията и др. като им съдейства за получаването на нови знания и развитието на нови умения, спомага професионалното квалифициране или преквалифициране в тези сфери, вкл. с цел социално-икономическа интеграция на уязвими групи;
 2. Подкрепа и популяризиране във всички степени и етапи на образование в България в сферата на филологията, науката, информационните технологии, инженерството и математиката (STEM) с цел професионално и кариерно развитие в тези сфери на деца и младежи;
 3. Развитие на научноизследователската дейност в България.
 1.  Цели в сферата на технологиите:
 1. Извършване на фундаментални научни изследвания, свързани с изкуствен интелект, както и такива свързани с изкуствен интелект и приложението му в различни области;
 2. Използване и развитие на технологиите, вкл. иновативни и нестандартни такива, за подобряване на живота на хората, вкл. в необлагодетелствани райони.
 1.  Други цели, незабранени от закона.
 1. Средства за постигане на целите са:
 1. Организиране на образователни курсове, вкл.  в областта на културознанието, информационните технологии, математиката и природните науки, насочени но не само към младежите в малките населени места, възрастни и хората в неравностойно положение;
 2. Организиране на курсове в сферата на информационните технологии, които да подпомогнат кариерното развитие, посредством ограмотяване, квалификация и преквалификация;
 3. Научни изследвания в сферата на изкуствения интелект и използването му за решаване не само на познавателни, но и на социално-практически проблеми, както и извършване на научни изследвания в сферата на езикознанието, културознанието, математика, природни науки и други;
 4. Разработване на съвременни методи за обучение и прилагането на иновативни технологии при решаването на различни социални, образователни, икономически и др. проблеми;
 5. Създава и осъществява различни програми, проекти и инициативи в сферата на български език, българската култура, технологиите, обучения и развитие, квалификация и преквалификация във връзка с целите на фондацията;
 6. Организира и провежда мероприятия и събития, научни конкурси, стажове, обучения, проучвания и анализи, семинари, форуми, дискусии, лекционни курсове и други програми и форми на възпитание, обучение и мотивиране във връзка с дейността, осъществявана от Фондацията;
 7. Извършва проучвания и анализи, свързани с целите на Фондацията;
 8. Извършва обучения и организира събития, кампании, състезания, стажове и др. свързани с целите на Фондацията;
 9. Привлича експерти, специалисти, партньори, спонсори и доброволци за подпомагане дейността на Фондацията;
 10. Привлича поддръжници, популяризира и разширява дейността на Фондацията
 11. Осъществява експертна, консултантска и посредническа дейност за развитието на българския език, опознаването и запазването на българските културни ценности.
 12. Разработва и участва в проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране целите и дейностите на Фондацията от локални, национални, европейски и международни програми;
 13. Набира средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на Фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти;
 14. Осигурява стипендии и/или други форми на финансова, материална или друга подкрепа за младежи с интереси в сферата на българския език и българското културно наследство и традиции и др.;
 15. Разработва и издава информационни и рекламни текстови и аудио-визуални материали за подпомагане, развиване и популяризиране на дейността на Фондацията;
 16. Поддържа собствена материална база, офиси, клубове, библиотека, архив, уеб страница, профили в социалните мрежи и други;
 17. За постигане на своите цели Фондацията може да извършва и всяка друга дейност, незабранена от закона, както и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.

II. Лични данни обработвани във ФОНДАЦИЯТА

 1. ФОНДАЦИЯТА обработва лични данни, които се съдържат в публични регистри. 
 2. ФОНДАЦИЯТА обработва лични данни, предоставени лично от субектите на лични данни, за които се отнасят във връзка със спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора. 
 3. ФОНДАЦИЯТА обработва лични данни, предоставени лично от субектите на лични данни, в случаите, когато субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели, когато обработването е необходимо на база на договорни изисквания или за целите на легитимните интереси на администратора. 
 4. ФОНДАЦИЯТА обработва и лични данни, които не са получени от субекта на личните данни, за когото се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с изпълнението на конкретно договорно задължение по изпълнение и управление на програми и проекти за безвъзмездно финансиране или дейности по изпълнение на други договорни задължения. В тези случаи лицето предоставило тези данни на ФОНДАЦИЯТА се задължава: 

1.  да предостави на субекта на лични данни информация за администратора – ФОНДАЦИЯТА;

2. да уведоми субекта на лични данни за целите, категориите предоставяни данни и категориите получатели на тези данни; 

3. да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни от лицето, за което се отнасят. 

 1.  (1) Диференцирани от конкретната дейност или нормативно изискване са следните категории лични данни, които се обработват от ФОНДАЦИЯТА са данни, свързани с: 

1. физическа идентичност: име, ЕГН, данни от документ за самоличност, месторождение, адрес, телефон, e-mail; 

2. социална идентичност: образование, квалификация, правоспособност, заемана длъжност, трудова дейност – стаж и професионална биография, гражданство, участие в управителни органи на юридически лица; 

3.  икономическа идентичност – номер на банкова сметка (IBAN); 

(2) Във връзка със спазване на законови задължения ФОНДАЦИЯТА събира данни за физическата и икономическа идентичност. 

(3) В рамките на договорно задължение, свързано с финансиране на проект/програма, с изричното съгласие на лицето може да бъде изискана информация свързана с отговаряне на определени изисквания за неговото включване (образование, принадлежност към уязвима група, етническа принадлежност). 

 1.  ФОНДАЦИЯТА разписва и обявява информация за вида на личните данни, които събира и обработва за различните финансиращи програми. 

III. Обработване на лични данни

 1. Като администратор на лични данни ФОНДАЦИЯТА обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, консултиране, употреба, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи: 

1. законосъобразност на обработката на лични данни; 

2. пропорционалност на обработката на лични данни; 

 1.  ФОНДАЦИЯТА обработва личните данни самостоятелно. Обработващи от името на ФОНДАЦИЯТА се явяват например служителите ѝ, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани във Вътрешните правила на ФОНДАЦИЯТА. 

IV. Цел на обработката на лични данни 

 1. Целта на обработката на лични данни е те да могат да се използват за постигане на целите на фондацията чрез средствата, които е заложила да използва за постигането на тези цели. 

V. Последици от отказ за предоставяне на лични данни 

 1. Изрично съгласие на физически лица, чиито данни се обработват не е необходимо, ако администраторът разполага с правно основание за обработка на лични данни. Такива основания са например нормативно установено задължение във връзка с изискванията на трудовото, данъчното и социално-осигурително законодателство, Закона за задълженията и договорите, Закон за счетоводство, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма и др. 4 
 2. В случай на отказ от доброволно предоставяне на искани лични данни, ФОНДАЦИЯТА няма да бъде в състояние да изпълни свои нормативно или договорно установени задължения, включително да не бъде в състояние да предостави безвъзмездна услуга или финансиране на отказващия да предостави личните си данни субект, бенефициент по изпълняван от ФОНДАЦИЯТА проект или по проект, финансиран от управляван от ФОНДАЦИЯТА фонд или програма за безвъзмездно финансиране. 

VI. Разкриване на лични данни 

 1. ФОНДАЦИЯТА като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните категории лица: 

1. физически лица, за които се отнасят данните; 

2. лица, за които правото на достъп е законово установено; 

3. лица, за които правото произтича по силата на договор. 

VII. Права на субектите на лични данни 

 1. Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права: 

1. Право на информираност относно данните, които идентифицират администратора, целите на обработването на лични данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволен характер на предоставянето на лични данни и последиците от отказ за предоставянето им. 

2. Право на достъп до отнасящи се до физическите лица данни. В случаите когато при предоставяне правото на достъп на субекта на данни могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице. 

3. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни. 

4. Право на заличаване на лични данни, обработването на които не отговаря на регламентираните изисквания или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събирани данните и др.), както и правото да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. 

5. Право на възражение пред администратора срещу обработването и/или разкриването на лични данни на субекта при наличие на законово основание за това. Право да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити на трети лица при наличие на законово основание за това. 

6. Право на защита пред КЗЛД или по съдебен ред. 

VIII. Ред за упражняване на права 

 1.  (1) Физическите лица упражняват правата си като подават писмено заявление до ФОНДАЦИЯТА (на хартиен носител или по електронна поща), съдържащо минимум следната информация: 

1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; 

2. Описание на искането; 

3. Предпочитана форма за предоставяне на информация; 

4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. 

(2) Цялата процедура по упражняване на права на физическо лице във връзка с личните им данни е безплатна за лицето. 

(3) С цел избягване на злоупотреби, при подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага нотариално заверено пълномощно. 

 1. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне на администратора по него е 14-дневен, считано от деня на подаване на заявлението, съответно 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране на исканите данни и с оглед сложността на искането. 
 2. ФОНДАЦИЯТА изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по поща/куриер с обратна разписка, като се вземе предвид предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията. 
 3. Когато данните, предмет на заявлението не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях. 
 4. В случай, че ФОНДАЦИЯТА не отговори на заявителя в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защита на личните данни, той има право да упражни правото си на защита пред компетентните органи. 

IX. Използвани термини и дефиниции 

 1. По смисъла на настоящата Политика: 

1. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. По-конкретно събирани лични данни са три имена, телефон, електронна поща, като всички лични данни се предоставят доброволно от лицата.

2. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

3. „Администратор на лични данни“ е ФОНДАЦИЯТА  

4. „Регистър с лични данни“ е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, съгласно Вътрешните правила на ФОНДАЦИЯТА, която може да бъде централизирана или децентрализирана и е разпределена на функционален принцип. 

Настоящата Политика за защита на личните данни на Фондация „Лалета“ е утвърдена от Изпълнителния директор на 30.03.2021 г. и влиза в сила от същата дата.